Miyun - starannie wybrane kosmetyki koreańskie.
 • Regulamin

 I Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) jest Katarzyna Ratajewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “KATARZYNA RATAJEWSKA ­ Miyun” zarejestrowaną w Opolu, ul. Szarych Szeregów 70/503, NIP 8943126546, REGON 369565160 (zwana dalej “Sprzedającym”).
 2. Sklep umożliwia zawieranie ze Sprzedającym umów kupna-sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu (zwanych dalej odpowiednio: „Umowami kupna-sprzedaży” oraz „Towarami”).
 3. Podmiotem zawierającym ze Sprzedającym Umowę kupna-sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu mogą być zarówno pełnoletnie osoby fizyczne jak i osoby prawne (zwane dalej łącznie: „Klientem/-ami”).
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 5. Sklep funkcjonuje na platformie prowadzonej przez SIEF-IT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , ul. Zgierska 73/212, 91-462 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000331633, posiadająca NIP: PL726-26-09-875 i REGON: 100689300; o kapitale zakładowym 50 000zł wpłaconym w całości. (zwany dalej “Sky-Shop”)
 6. Za użytkownika Sklepu uznawana jest każda osoba odwiedzająca Sklep, bez względu na to czy zdecyduje się zawrzeć ze Sklepem Umowę kupna-sprzedaży, czy też nie (zwana dalej “Użytkownikiem”).
 7. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest do wszystkich Użytkowników i określa prawa i obowiązki Sprzedającego, Użytkowników oraz Klientów związane z użytkowaniem Sklepu, dokonywaniem rejestracji, składaniem Zamówień i zawieraniem Umów kupna-sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 8. Informacje o Towarach w Sklepie takie jak opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 9. Zamówieniem jest wystosowanie przez Użytkownika intencji zawarcia Umowy kupna-sprzedaży wskazanych przez niego Towarów za pośrednictwem odpowiednich formularzy zamówienia znajdujących się na stronie internetowej Sklepu (zwane dalej “Zamówieniem”). 
 10. Zawieranie i wykonywanie Umów kupna-sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu następuje zgodnie z Regulaminem. Podczas zawierania i wykonywania Umów kupna-sprzedaży w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 11. Sprzedaż Towarów odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową, bez możliwości odbioru osobistego Towarów przez Klienta.
 12. Treść Regulaminu jest udostępniona do wydrukowania, pobrania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu pod adresem: http://miyun.pl/news/n/67/Regulamin

 

II Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do Umów kupna-sprzedaży Towarów, zawieranych na odległość z Klientem, zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Sprzedający umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Sklepie, poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwanego dalej: „Kontem”).
 4. Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów.
 5. Konto można założyć klikając w znajdujący się w zakładce „Strefa klienta” w prawym górnym rogu strony głównej Sklepu dedykowany przycisk oznaczony napisem “Zarejestruj się”. W celu założenia Konta Użytkownik będzie poproszony o uzupełnienie formularza rejestracyjnego. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 6. W przypadku zgubienia hasła Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła, poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 7. Sprzedający może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności w przypadkach gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub też za godzące w dobre imię Sprzedającego.
 8. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji w Sklepie bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 9. Zakazane jest publikowanie w Sklepie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedającego,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.
 11. Sprzedający nie odpowiada za niewłaściwą konfigurację urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy kupna-sprzedaży do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Użytkownika.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania funkcjonowania Sklepu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej http://www.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

 

III Towar i jego cena

 1. Sprzedający zamieszcza informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%).
 3. Wiążąca dla Klienta jest cena za Towar obowiązująca i widniejąca w Sklepie w chwili zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania z i wprowadzania do oferty Sklepu Towarów, jak również do przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu.
 5. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary aż do wyczerpania zapasów.
 6. Oferty promocyjne, w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych, nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
 7. Bezpłatne dodatki reklamowe, testery i próbki Towarów dołączane przez Sprzedającego do Zamówień nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 8. Wszystkie towary znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe.

 

IV Składanie i realizacja Zamówień

 1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem pkt. 10, 11 i 12 sekcji II “Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną”.
 3. Złożone Zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 • po zaksięgowaniu wpłaty za całość Zamówienia na rachunku bankowym serwisu Dotpay.pl lub na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności "z góry", lub
 • najpóźniej w następnym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym złożono Zamówienie, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przy odbiorze”
 1. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze od momentu potwierdzenia danego Zamówienia przez Sprzedającego. Przez czas realizacji Zamówienia rozumie się skompletowanie zamówionych Towarów, spakowanie i wysyłkę przez Sprzedającego. Czas dostawy zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 11.00 zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta w tym samym Dniu Roboczym.
 3. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 11.00, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedającego.
 4. Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną oraz poprzez Konto.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu w chwili składania Zamówienia. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru. Brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient jest informowany za pomocą poczty elektronicznej o statusie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 

 V Zawarcie umowy.

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (http://www.miyun.pl) po przejściu całej procedury rejestracji/logowania i/lub składania Zamówienia.

W Zamówieniu Użytkownik dokonuje, w szczególności:

 • wyboru zamawianych Towarów,
 • oznaczenia adresu dostawy,
 • wyboru formy płatności.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
 2. Warunkiem pomyślnego złożenia Zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 3. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, a w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 
 5. Umowa kupna-sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z zapisami sekcji IV “Składanie i realizacja Zamówień”.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy kupna-sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia Zamówienia oraz poprzez dołączenie faktury VAT do przesyłki zawierającej Towar. Do Umów kupna-sprzedaży zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także inne odpowiednie akty prawne.
 7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

 

VI Formy płatności

 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  • Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedającego
  • Płatność kartą płatniczą
  • Płatność e-przelewem
  • Płatność przy odbiorze
 1. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay Sp. z o.o. ul Wielicka 72, 30-552 Kraków
 2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy kupna-sprzedaży, w przypadku gdy:
  • dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru,
  • transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych pl
  • płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

VII Warunki i koszty dostawy

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej realizowanej przez InPost Express sp. z o.o. lub poprzez umieszczenie jej w paczkomacie obsługiwanym przez InPost Paczkomaty sp. z o.o.
 3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie jest umieszczona na stronach produktowych Sklepu oraz w „koszyku” podczas składania Zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami wysyłki Towarów pomimo przekroczenia określonej wartości Zamówienia w przypadku opisanym w pkt. 7 niniejszej sekcji.
 4. Koszt dostawy zostanie uwzględniony na fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w podsumowaniu Zamówienia.
 5. Po wysyłce zamówionego Towaru Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej wiadomość o wysyłce zakupionych Towarów wraz z informacją o kurierze i numer przesyłki. Klient może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie firmy kurierskiej. 
 6. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, podczas składania Zamówienia wymagane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.
 7. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego lub niedokładnego adresu Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownej wysyłki zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.
 8. Sprzedający uznaje za wiążący podany przez Klienta na etapie składania Zamówienia adres dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka. Sklep ma możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta do momentu przejęcia przesyłki przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 

VIII Zwroty towaru (Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość)

 1. Każdemu Klientowi przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży na adres mailowy: kontakt@miyun.pl.
 3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży) na zasadach określonych w niniejszej sekcji, Umowa kupna-sprzedaży uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszej sekcji. W opisanym przypadku uiszczona cena za Towar wraz z kosztami wysyłki zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od Umowy kupna-sprzedaży, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i fabrycznie zapakowane. Duża część Towarów jest zapieczętowana w celach higienicznych lub w celu zapewnienia możliwości określenia daty otwarcia produktu, wpływającej na jego termin przydatności do użycia. Zgodnie z artykułem 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot ceny uiszczonej za Towar wraz z kosztami przesyłki następuje przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu. Pozostałe szczegóły dotyczące zwrotu Towaru zostaną ustalone przez Sprzedającego z Klientem drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy kupna-sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.
 10. Zwracany Towar należy odesłać na poniższy adres:

 

Katarzyna Ratajewska - Miyun

Ul. Grabiszyńska 148/9

53-437 Wrocław

Z dopiskiem "Zwrot"

 

W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury VAT oraz formularza zwrotu Towaru przesłanego Klientowi za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu.

 

 IX Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową kupna-sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem formularza zwrotu. Formularz zwrotu należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do przesyłki zawierającej zwracany Towar wraz z dowodem zakupu (Fakturą VAT).
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru wraz z formularzem zwrotu.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową kupna-sprzedaży, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
  • wad fabrycznych Towaru;
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, w którym dokładnie opisze wadę Towaru;
  • niezgodności Towaru dostarczonego z Towarem zawartym w zamówieniu.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z Towarami zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, wynikających z różnic w ustawieniach (parametrach) monitora Klienta.
 6. Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu braku tego typu Towaru w magazynie Sklepu), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy w terminie 14 dni od przesłania informacji o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną Sprzedający ustali z Klientem mailowo lub telefonicznie czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany. 

 

X Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika Sklepu podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania Zamówienia.
 2. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umiejscowione są na serwerach administrowanych przez Sky-Shop. Sprzedający powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Sklepu podmiotowi wskazanemu w pkt. 5 Sekcji I “Informacje ogólne” - Sky-Shop, w ramach realizacji usługi udostępnienia Sprzedającemu Platformy SKY-SHOP.PL, niezbędnej do funkcjonowania Sklepu.
 3. Wszystkie dane osobowe Użytkowników Sklepu zgromadzone na serwerach Sky-Shop będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO.

 

 XI Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Aby zapoznać się z ofertą Sklepu i dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem Internetu (zawierać Umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym), Użytkownik we własnym zakresie uzyska dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego takiego jak tablet lub smartfon obsługującego przeglądarki stron WWW obsługujące technologie cookies oraz JavaScript i Flash a także umożliwiającego dostęp do poczty elektronicznej.

 

XII Polityka Cookies

 1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 

XIII Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy kupna-sprzedaży Towarów przed dokonaniem zmian.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów w Sklepie. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu Zamówienia. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, ma możliwość usunięcia Konta w Sklepie w każdym czasie.
 3. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy Towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.
 4. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR). Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów. Klient będący konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.